Mặt bằng tầng - Precia Website
Quay lại mặt bằng tổng

Mặt bằng
Tầng 1

mặt bằng
tầng 2

mặt bằng
tầng 3

mặt bằng
tầng 4

mặt bằng
tầng 5-21

mặt bằng
tầng 22

3 phòng ngủ

2 phòng ngủ

1 phòng ngủ

4 phòng ngủ

mặt bằng
tầng 23

]>